หน้าแรก

ประกันราคามันสำปะหลัง
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
หนังสือประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน
ข่าวเกษตรขุนหาญวันนี้
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
หนังสือประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน

19/10/63 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า

16/10/63 โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทรุ่นใหญ่

15/10/63 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี2562-63 งวดที่ 10-11

15/10/63 ประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

15/10/63 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 งวดที่ 11

7/10/63 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี การผลิต 2563/64

5/10/63 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกแปลงใหญ่ฯ (ส่วนที่ 1)

30/9/63 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปี2563/64 และมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปี2563/64

30/9/63 ประกาศการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปี2562/63 (งวดที่ 10)

27/9/63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร smart Farmer หรือ Young Smart Farmer เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

24/9/63 ผลการประกวดคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 และรับรางวัล

17/9/63 เตือนเกษตรกรเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย

17/9/63 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

11/9/63 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

10/9/63 ประกาศผลคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

8/9/63 เตือนระบาดโรคไหม้

3/9/63 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63(งวดที่9)

2/9/63 เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

1/9/63 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

27/8/63 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปุศสัตว์ สำหรับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

26/8/63 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1ตำบล 1ทฤษฎีใหม่

24/8/63 เรื่อง เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกะทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่ปลูก

21/8/63 เรื่อง พื้นที่คาดการณ์เสี่ยงอุทกภัย ปี 2563

19/8/63 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ

 

 

ข่าวเกษตรขุนหาญวันนี้

19/10/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น ระดับ2

16/10/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมทอดกฐินอำเภอขุนหาญ ณ วัดบักดอง

15/10/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ผลิต/ขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า สำหรับบริการเกษตรกร

14/10/63 ประชุมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี2563 ระดับจังหวัด

7/10/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว ประชุมชี้แจงการประชาคมรับรองแปลงโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563/64 ตำบลกันทรอม/ห้วยจันทร์

2/10/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบความเสียหายด้านพืช จากพายุโซนร้อน "โนอึล"

24/9/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ตรวจสอบพื้นที่ปลูกลำไย ตำบลบักดองตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี2562/63

23/9/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากพายุโนอึล

17/9/63 การคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานเกษตรกร โครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 2563

1/9/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

31/8/63 เกษตรภูรินันท์ ศรีรัตน์ ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ

27/9/63 ประชาสัมพันธ์ ธอส.พลิกน้ำท่วมเป็นน้ำใจ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2563

27/8/63 เกษตรสยูรณ์ เนียนแนบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์:กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิรายใหม่ ณ ศาลาประชาคมบ้านดู่ตะวันออก

21/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์:กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์รายเก่าณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรงเกียรติ

20/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา จัดอบรมเกษตรกร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง

19/8/63 เกษตรสยูรณ์ เนียบแนบ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

17/8/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบ T&V System

13/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง

12/8/63 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์บ้านกระมัล ตำบลโพธิ์วงศ์

11/8/63 เกษตรมงคลชัย ชุมโท่โล่ ต้อนรับการลงพื้นที่ผู้เข้าอบรมนักบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส)

11/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำบันได ตำบลพราน