หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider
หนังสือประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน
ข่าวเกษตรขุนหาญวันนี้
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
หนังสือประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน

9/2/64 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

27/1/64 ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนให้เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช

22/1/64 โครงการฟอร์ดเติมผันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่

13/1/64 การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษจากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร

11/1/64 ประกาศคณะอนุกรรการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

11/1/64 คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

8/1/64 ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

5/1/64 การรับสม้ครยุวเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ states 

29/12/63 ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย

28/12/63 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

23/12/63 เรื่องข้อสั่งการศูนย์บริหรสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

14/12/63 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

13/12/63 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ 

9/12/63 การประกวดผลผลิตทางการเกษตรในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

9/12/63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการของวิสาหกิจชุมชน

9/12/63 เรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

 

 

ข่าวเกษตรขุนหาญวันนี้

26/2/63 เกษตรขุนหาญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ทุเรียนดินภูเขาไฟ

23/2/63 ขุนหาญ จัดงาน FieldDay และจัดกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟ

22/2/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

17/2/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ จัดอบรมเกษตรกรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่

16/2/64 เกษตรขุนหาญ เตรียมจัดงานFiedDay และสู่ขวัญทุเรียนภูเขาไฟ

5/2/64 เกษตรสยูรณ์ เนียนแนบ จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการผลิต ปี2564

4/2/64 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราบ้านจองกอ

3/2/64 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมกิจกรรม ขุนหาญปั่น..ปันรักได้บุญ

2/2/64 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร : T&V System

26/1/64 เกษตรตำบลภูฝ้าย ติดตามเยียมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่บ้านภูฝ้าย

22/1/64 เกษตรตำบลภูฝ้าย ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองจิก ตำบลภูฝ้าย

21/1/64 ประชุมvideo conferace ขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

20/1/64 เกษตรสมคิด เทวินรัมย์ ให้คำแนะการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังแก่เกษตรกร

19/1/64 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)