นางคัทลียา ศรีภักดิ์

1.จังหวัดศรีสะเกษ Smart Farmer ต้นแบบด้านไร่นาสวนผสม

1. การทำประมง
2. การทำปศุสัตว์

3. การปลูกไม้ผล

4. การปลูกไม้เศรษฐกิจ

2.ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

               2.1 ชื่อ   นางคัทลียา  ศรีภักดิ์   

         2.2 วัน เดือน ปีเกิด     25  กันยายน   2512

         2.3 ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี  จบการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

         2.4 ที่อยู่ เลขที่ 4  หมู่ 8  ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

         2.5 เบอร์โทรศัพท์  080-8988150

         2.6 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer พ.ศ  2560

3.ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบอาชีพของ Smart Farmer ต้นแบบ

          3.1 การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิตหรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต

                   – เริ่มแรกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตร จากทำนาอย่างเดียว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน คือปลูกพืชหลายๆ อย่าง ทำการประมง และปศุสัตว์ควบคู่กันไป ทำให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกิจกรรมประมงมีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จำหน่าย และการทำสวนผัก ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน เลี้ยงเป็ดเทศ

                    3.2 การจัดการด้านการตลาด

                             – มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และการวางจำหน่ายด้วยตัวเองตามตลาดนัด และที่ฟาร์ม  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกค้า กับผลิตผลที่นำมาจำหน่ายทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ

                    3.3 การแสวงหาความรู้

                             – เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะและความรู้วิชาการใหม่ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน เทศบาล กรมการพัฒนาชุมชน กรมชลประทาน ฯลฯ  และศึกษาด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ตลอดจนจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อนำมาปรับใช้ในฟาร์ม

          4. การขยายผลสู่ชุมชน

                             – เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป และหน่วยงานที่มีความประสงค์ศึกษาหาความรู้ให้กับเด็กและยุวชน

          5. เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

                             – ได้ประสบการณ์จริงจาก พ่อ – แม่ และความมีใจรักอาชีพด้านการเกษตรเป็นทุนเดิม

                             – ต้องการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้มีความชัดเจน และยั่งยืน

          6. รายได้ภาคการเกษตร    25,600         บาท/ปี

          7. ที่มาของข้อมูล/ผู้ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer
                  
นายบุญชู  ลาลุน   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  โทร. 080-0101353

          8. วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการถอดองค์ความรู้   15 สิงหาคม  2561

ภาพประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร

          1. ภาพผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ /โลโก้

2. ภาพถ่ายเกษตรกร /ภาพสถานที่ศึกษาดูงาน

3. ภาพการเป็นวิทยากร /สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/เกียรติบัตร

4. เอกสารรับรองการได้รับรองมาตรฐาน

5. การบันทึกในระบบ sisaketfarmermarket.com

5. การบันทึกในระบบ thaismartfarmer.net