วิสาหกิจชุมชน

previous arrow
next arrow
Slider
แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียน (แบบ สวช.02)
แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03)
แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)
แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียน (แบบ สวช.05)
แบบคำอุทรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)
แบบคำร้องทั่วไป (แบบ สวช.07)
แบบสินค้า01
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน
แบบประเมินศักยภาพ ปี 55