นายจันทร์ ก้อนทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติการทุเรียนด้อยคุณภาพ ครั้งที่1/2565