นายล้อม วรรณทอง

1.จังหวัดศรีสะเกษ Smart Farmer ต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน

– เลี้ยงกบ

– ปลูกผัก

– เพาะพันธ์ต้นไม้

2.ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

               2.1 ชื่อ  นายบุญล้อม  วรรณทอง   เลขบัตรประจำตัวประชาชน  3330800372991

         2.2 วัน 5   เดือนตุลาคม ปีเกิด 2515     

         2.3 ที่อยู่  เลขที่  11    หมู่  11   ตำบล  สิ   อำเภอ ขุนหาญ   จังหวัด  ศรีสะเกษ    

ภาพประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร

          1. ภาพผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ /โลโก้

ผลผลิตภายในฟาร์ม ได้แก่ กบ  ต้นกล้าไม้  พืชผัก

2. ภาพถ่ายเกษตรกร /ภาพสถานที่ศึกษาดูงาน

3. ภาพการเป็นวิทยากร /สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/เกียรติบัตร

          4.  การบันทึกในระบบ Sisaketfarmermarket.com

5. การประเมินคุณสมบัติในระบบ Thaismartfarmer.net