นางลมูล สุทธสนธ์

1.จังหวัดศรีสะเกษ Smart Farmer ต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน

1. การปลูกข้าว

2. การปลูกพืชผัก

3. เลี้ยงสัตว์

4. ประมง

2.ข้อมูล Young Smart Farmer ต้นแบบ

               2.1 ชื่อ   นางลมูล  สุทธสนธ์   

         2.2 วัน เดือน ปีเกิด      6   ธันวาคม  2516

         2.3 ที่อยู่ เลขที่   13/1   หมู่  2    ตำบลห้วยจันทร์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ    

         2.4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer พ.ศ. 2562  

ภาพประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร

          1. ภาพผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ /โลโก้

2. ภาพถ่ายเกษตรกร /ภาพสถานที่ศึกษาดูงาน

          3. ภาพการเป็นวิทยากร /สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/เกียรติบัตร

        4. เอกสารการรับรองมาตรฐาน

5.  การบันทึกในระบบ Sisaketfarmermarket.com

5.  การบันทึกในระบบ thaismartfarmer.net