นายเสริม หาญชนะ

1.จังหวัดศรีสะเกษ Smart Farmer ต้นแบบด้านไม้ผล

1. สวนทุเรียน

2.ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

               2.1 ชื่อ    นายเสริม   หาญชนะ    เลขบัตรประจำตัวประชาชน  

         2.2 วัน 13 เดือน พฤษภาคม   ปีเกิด   2493   

         2.3 ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก จบการศึกษาจาก   กศน.ขุนหาญ

         2.4 ที่อยู่ เลขที่  52/3    หมู่ 8     ตำบลพราน       อำเภอขุนหาญ     จังหวัดศรีสะเกษ    

         2.5 เบอร์โทรศัพท์ 088 3448411

         2.6 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer พ.ศ  2561

3.ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบอาชีพของ Smart Farmer ต้นแบบ

          3.1 การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิตหรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต

                              – ใช้การผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม(GAP) กรมวิชาการ  กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ได้ออกมาปฏิบัติงานให้คำแนะนำ  ส่งเสริมในด้านการบริหารจัดการสวนไม้ผลในเรื่องของการปฏิบัติจริง  ให้ถูกหลักการของความปลอดภัยจากสารเคมี  และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อยู่เป็นประจำ  จนได้รับการตรวจประเมินแปลง  ผ่านการตรวจประเมินแปลงตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร  ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช(GAP)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

                             – มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี(แผนการผลิต  และการตลาด)

          การวางแผนการผลิตและการตลาดภายในสวน   โดยยึดหลักการปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาสวน  ในแต่ละช่วงเดือนจากหลังการเก็บเกี่ยว  จนถึงการเก็บเกี่ยวในแต่ละปี  โดยอาศัยหลักวิชาการและประสบการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกันในการปฏิบัติงานในสวน  ทำให้ประสบปัญหาน้อยมาก(ยกเว้นการเกิดภัยธรรมชาติ)

                    3.2 การจัดการด้านการตลาด

                               การจำหน่ายที่หน้าสวนโดยจัดเป็นตลาดกลาง  ของชุมชน  ในหมู่บ้านนำผลผลิต  มาจำหน่ายที่หน้าสวนร่วมกัน  จะมีพ่อค้าและผู้บริโภคทั่วไปมาเที่ยวชมสวนและซื่อผลผลิตทางการเกษตร  จากสวนอยู่ตลอดเวลา  ในช่วงฤดูการผลิต  และมีคณะศึกษาดูงานได้เข้ามาเที่ยวชมสวน  พร้อมซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากสวน  ติดไม้ติดเมือกลับไปด้วย  อีกส่วนหนึ่งก็มีคณะแลนลี่จากการจัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     ซึ่งได้จัดโครงการ  “อิ่มไปทุกไร่  ชิมไปทุกสวน”  ซึ้งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ศรีสะเกษ  นอกจากนั้นยังได้นำผลผลิตไปจำหน่ายร่วมกับงาน เงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ เป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการรักษาประเพณีและประชาสัมพันธ์สวนไม้ผลไปในตัว โดยส่วนใหญ่ก็จำหน่ายให้พ่อค้าที่มารับซื้อถึงสวนคราวละมากๆ  โดยคิดราคาในรูปของกลุ่ม  โดยกลุ่มจะกำหนดราคา  ในการจำหน่ายให้เท่ากัน  ในตอนนี้กลุ่มมีการวางแผนการตลาดในลักษณะคู่ค้าโดยการจัดส่งผลผลิตตามใบสั่งของ เหมือนการค้าทั่วๆไป

การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต ปัจจุบันได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  หลังจากในอดีตนั้นทำการเกษตรแบบตามบรรพบุรุษ  ไม่มีการนำเทคโนโลยีที่เป็นตัวเอื้อสำหรับการทำการเกษตรในยุกต์ปัจจุบัน  ซึ่งก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบการให้น้ำการให้ปุ๋ย  การดูแลรักษาด้านอื่นๆ  ตลอดจนระบบการตลาด ที่จะสามารถเอื้ออำนวยความสะดวกต่อตัวเอง  และลูกค้าในด้านการบริการสินค้า

                    3.3 การแสวงหาความรู้

                                      ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งการหาข้อมูลมาศึกษาด้วยตนเองและการไปศึกษาดูงานสอบถามจากผู้รู้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านที่ตนสนใจและเห็นว่ามีประโยชน์สามารถมาปรับใช้ในการบริหารจัดการสวนทุเรียนของตนเองได้ รวมทั้งการเข้ารับการฝึกอบรมสัมนาที่ทางราชและเอกชนการจัดขึ้น เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์อยู่ตลอด

          4. การขยายผลสู่ชุมชน

                             4.1  เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ศพก.

                             4.2  เป็นแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ

                             4.3  เป็นวิทยากรการผลิตทุเรียน

          5. เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

                   เดิมในพื้นที่ดินปัจจุบันมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ และมันสำปะหลังบ้างบางส่วน  ซึ่งดินตอนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาก ปลูกพืชไม่ค่อยใช้ปุ๋ยเคมีมาเหมือนปัจจุบัน ในหนึ่งปีสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ ๒ ครั้ง คือต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน สามารถให้ผลผลิตดีมาก เพราะมีปริมาณน้ำฝนมาก ฝนตกต้องตามฤดูกาล ต่อมาสภาพปัจจัยเอื้อต่างๆ ไม่อำนวย เช่น ฝนทิ้งช่วงนาน เกิดสภาวะแห้งแล้ง ค่าแรงในการทำการเกษตรก็สูง ค่าเมล็ดพันธุ์แพง แมลงศัตรูพืชระบาด  ค่าใช้จ่ายในส่วนของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชก็แพงตามไปด้วย มีการปรึกษาหารือกับเพื่อนบ้านว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชใหม่ โดยหาพืชที่มีความยั่งยืนและมีความเสี่ยงน้อย เลยหันมาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและปลูกพืชผักแซมจนกว่าไม้ผลจะให้ผลผลิต

                   จึงเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพการเกษตรด้านการทำสวนไม้ผลเป็นต้นมา จนทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ ซึ่งในช่วงที่ดำเนินการทำสวนไม้ผล ก็พบกับปัญหาอุปสรรคนานัปการ แต่ก็อาศัยความอดทนและศึกษาหาความรู้จากแหล่งผู้รู้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรด้วยกันที่ประสบความสำเร็จและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ โดยเกษตรอำเภอขุนหาญและเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลและเกี่ยวข้องการการผลิตไม้ผล ตลอดจนกรมวิชาการเกษตร คือ ศูนย์วิจัย       พืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งในส่วนที่กล่าวมานั้น ท่านก็ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านวิชาการและประสานงานให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

6. รายได้ภาคการเกษตร 3,000,000  บาท/ปี

7. ที่มาของข้อมูล/ผู้ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer

          นายมงคลชัย   ชุมโท่โล่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

          8. วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการถอดองค์ความรู้    

                   วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ภาพประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร

  1. ภาพผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ /โลโก้

2. ภาพถ่ายเกษตรกร /ภาพสถานที่ศึกษาดูงาน

3. ภาพการเป็นวิทยากร /สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/เกียรติบัตร

4. เอกสารรับรองการได้รับรองมาตรฐาน

5. การบันทึกในระบบ Sisaketfarmermarket.com

6. การบันทึกในระบบ thaismartfarmer.net