โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

Slider
 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 2. โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบใหญ่
 3. ตัวชี้วัดแปลงใหญ่ กษ ปี2563
 4. ระบบภาษีที่ต้องเรียนรู้ของแปลงใหญ่
 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563: กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
 6. การประเมินผลงานเชิงคุณภาพ
 7. ตัวอย่างแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 8. ทำเนียบแปลงใหญ่
 1. แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2560
 2. แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 3  ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2560
 3. แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 2  ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2560
 4. แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 12 บ้านจะเนียวพัฒนา ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี2561 (กรมการข้าว)
 5. แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 1  บ้านขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี2561(กรมการข้าว)
 6. แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 1 บ้านภูฝ้าย ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี2561(กรมการข้าว)
 7. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี2561(กรมการข้าว)
 8. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 บ้านไทรน้อย ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี2561 (กรมการข้าว)
 9. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2561
 10. แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 11 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2561
 11. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2561
 12. ปลงใหญ่ทุเรียน  หมู่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ2561
 13. แปลงใหญ่ทุเรียน  หมู่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ2559
 14. แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 10 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2561
 15. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2563
 16. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2563
 17. แปลงใหญ่ข้าว  ตาตา-ซำ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2563
 18. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2563
 19. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2563
 20. แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 12 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2562 (การยาง)