ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน
ข่าวเกษตรขุนหาญวันนี้
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
หนังสือประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน

13/12/63 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ 

9/12/63 การประกวดผลผลิตทางการเกษตรในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

9/12/63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการของวิสาหกิจชุมชน

9/12/63 เรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

9/12/63 ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันต่างประเทศ

9/12/63 การดำเนินการจัดสรรท่องพันธุ์มันสำปะหลังของศูนย์ขยายพันธ์พืช

8/12/63 เรื่อง การประกวดคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 

8/12/63 เรื่อง ระเบียบและเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

7/12/63 เรื่อง พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน

1/12/63 เรื่อง การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

27/11/63 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

27/11/63 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขอส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

27/11/63 โครงการประกันรายได้เกษตรกผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนานโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ฯ

25/11/63 ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนให้เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช

18/11/63 รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

13/11/63 การส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

12/11/63 แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียว

12/11/63 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้

12/11/63 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่เป็นยุวเกษตรกร เข้ารับการศึกษาต่อ

6/11/63 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

6/11/63 ข้อหารือการนับระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคไหม้ข้าว (ไหม้คอรวง)

6/11/63 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

5/11/63 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

5/11/63 การประชาสัมพันธ์โครงการและเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่น

5/11/63 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป

5/11/63 การจัดเก็บข้อมูลรายได้่วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ

3/11/63 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และหนังสือ เรื่อง การเตรียมการรับสถานการณ์ พายุไต้ฝุ่นโมลาเบ

2/11/63 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2564

2/11/63 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

2/11/63 ระเบียบการติดฉลากอาหาร (มกอช)

2/11/63 ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64

29/10/63 การส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้าน

27/10/63 โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

27/10/63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

27/10/63 การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่

20/10/63 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน(นิติบุคคล) เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

19/10/63 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า

16/10/63 โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทรุ่นใหญ่

15/10/63 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี2562-63 งวดที่ 10-11

15/10/63 ประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

15/10/63 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 งวดที่ 11

7/10/63 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี การผลิต 2563/64

5/10/63 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกแปลงใหญ่ฯ (ส่วนที่ 1)

30/9/63 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปี2563/64 และมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปี2563/64

30/9/63 ประกาศการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปี2562/63 (งวดที่ 10)

27/9/63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร smart Farmer หรือ Young Smart Farmer เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

24/9/63 ผลการประกวดคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 และรับรางวัล

17/9/63 เตือนเกษตรกรเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย

17/9/63 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

11/9/63 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

10/9/63 ประกาศผลคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

8/9/63 เตือนระบาดโรคไหม้

3/9/63 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63(งวดที่9)

2/9/63 เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

1/9/63 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

27/8/63 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปุศสัตว์ สำหรับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

24/8/63 เรื่อง เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกะทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่ปลูก

21/8/63 เรื่อง พื้นที่คาดการณ์เสี่ยงอุทกภัย ปี 2563

19/8/63 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ

13/8/63 เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2563

4/8/63 สำรวจการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

22/7/63 เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขยายกรอบระยะเวลาของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

21/7/63 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63 (งวดที่8)

20/7/63 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

10/7/63 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย

8/7/63 จังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์การเตือนให้เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวและไรแดงมันสำปะหลัง

30/6/63 สำรวจแรงงานย้ายถิ่นภาคการเกษตร ปี2563

29/6/63 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบใหม่

23/6/63 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/64 (งวดที่ 7)

18/6/63 สำรวจเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563

18/6/63 ประกาศ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563

17/6/63 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปปอเรชั่น

17/6/63 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแนวทางการบริหารจัดการแหลงท่องเที่ยว

12/6/63 ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL

11/6/63 ประชาสัมพันธ์งานวิจัยการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า

11/6/63 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลการชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการรับซื้อผลไม้

8/6/63 รับสมัครร้านค้าร่วมจำหน่ยผลผลิตทางการเกษตรในงาน "ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ" ปี2563

2/6/63 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูและและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ 4/2563(งวดที่6)

28/5/63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) ปี พ.ศ. 2563

26/5/63 สำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร

22/5/63 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการฯ

21/5/63 การแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน

20/5/63 ใบสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 )

19/5/63 โครงการส่่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร

18/5/63 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63(งวดที่6)

15/5/63 คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2563

14/5/63 ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งแก่เกษตรกร

14/5/63 ประชาสัมพันธ์โครงการฉัตร Smart Farmer To Sustaintibility

14/5/63 ขอความร่วมมือกับเทสโก้โลตัสในการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าภัยโควิด-19

12/5/63 แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล เกษตรกร ปี 2563

8/5/63 การขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

5/5/63 การช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด

27/4/63 การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง

24/4/63 ประสัมพันธ์ แนะนำแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก

23/4/63 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทย

23/4/63 แนวทางการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

22/4/63 การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร

22/4/63 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น

22/4/63 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563

21/4/63 การสำรวจสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด

20/4/63 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Voucher

14/4/63 สำรวจบ่อบาดาลในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

14/4/63 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง(งวดที่4)

10/4/63 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2562/63(งวดที่4)

9/4/63 โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์

31/3/63 การเตรียมความพร้อมรับสถานกาณ์พายุฤดูร้อน ปี 2563

30/3/63 การดำเนินการตามมาตรการอำยวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารจากทางราชการออกให้)

30/3/63 หนังสือ เฝ้าระวังการระบาดของตั๋กแตนทะเลทรายในประเทศไทย

27/3/63 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการขนย้ายต้นพันธุ์ และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

24/3/63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง และ หนังสือ เผยแพร่คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อรับรองมาตรฐาน

24/3/63 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63(ฉบับที่3)

20/3/63 เฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

20/3/63 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช วัชพืชและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร

20/3/63 มาตรการป้องกันควบคุมมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)จากแหล่งกำเนิดและการป้องกันควบคุมไฟป่า หมอกควันในพื้นที่เกษตร

19/3/63 เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

18/3/63 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)

16/3/63 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63 (งวดที่4)

14/3/63 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63 (งวดที่3)

13/3/63 การดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

12/3/63 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

5/3/63 แนวทางการตรวจสอบสิทธิเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

4/3/63โครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

27/2/63โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

24/2/63การป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

21/2/63การดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลุมพื้นที่โดยมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

21/3/63โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น(กล้วยไม้)

18/2/63การดำเนินงานโครงการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมและความร่วมมือในพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำนอกเขตชลประทาน ปี 2562/63

18/2/63 กฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563

18/2/63 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคากลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

17/2/63 การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม

7/2/63 การเฝ้าระวังและป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

6/2/63 เฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วงและเพลี้ยการะโดดสีน้ำตาล

29/1/63 แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร

22/1/63 ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนให้เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช

20/1/63 ขอให้ควบคุม กำกับ ดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่

15/1/63 แจ้งเตือนพื้นที่ค่ดว่าจะประสบภัยแล้ง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

14/1/63 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

14/1/63 ประชาสัมพันธ์การส่งทีมเข้าร่วมประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้านงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

10/1/63 การขึ้นทะเบียนและปรบปรุงทะเบียนเกษตรกร

10/1/63 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563

9/1/63 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

7/1/63 การประกวดคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563

27/12/62 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ปรพสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคระบาด (โรคไหม้คอรวงข้าว) ปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวเกษตรขุนหาญวันนี้

26/1/64 เกษตรตำบลภูฝ้าย ติดตามเยียมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่บ้านภูฝ้าย

22/1/64 เกษตรตำบลภูฝ้าย ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองจิก ตำบลภูฝ้าย

21/1/64 ประชุมvideo conferace ขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

20/1/64 เกษตรสมคิด เทวินรัมย์ ให้คำแนะการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังแก่เกษตรกร

19/1/64 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)

16/1/64 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์(weeklyMeeting:WM)

15/1/64 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง ตำบลภูฝ้าย

8/1/64 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ ติดตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย covid-19

6/1/64 เกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2

5/1/64 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ

4/1/64 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมประจำสัปดาห์ (WeeklyMeeting:WM)

29/12/63 เกษตรภูรินันท์ ศรีรัตน์ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุนหาญ

28/12/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เน้นย้ำ เฝ้าระวัง ป้องกันโควิด 19

25/12/63 ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

24/12/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว และเกษตรสมคิด เทวินรัมย์ ร่วมจัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

23/12/63 เกษตรสมคิด เทวินรัมย์ ประชุมชี้แจง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนสูง กรณีพื้นที่ทับซ้อนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

22/12/63 เกษตรสยูรณ์ เนียนแนบ ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี2564

21/12/63 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (WeekyMeeting:WM)

20/12/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

18/12/63 เกษตรสมคิด เทวินรัมย์ ชี้แจงพื้นที่ทับซ้อน การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563/64

17/12/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว ร่วมรับฟังการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง (กปน)

16/12/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เชิญชวนร่วมส่งผลผลิตประกวดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ ปี2564

15/12/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส2

14/12/63 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (WeeklyMeeting:WM)

9/12/63 เกษตรอำเภอขุนหาญออกให้บริการประชานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์กระสังข์

8/12/63 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ ติดตามการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลภูฝ้าย

7/12/63 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์(Weekly Meeting:WM)

13/11/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว มอบเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด-19

8/11/63 นางสยูรณ์ เนียนแนบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูวีรปัญญาภรณ์(อดีตเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ)

5/11/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญประชุมขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

2/11/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดป่าหนองบอน อำเภอขุนหาญ

22/10/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านสำโรงเก่า ตำบลบักดอง

22/10/63 เกษตรขุนหาญ พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 21-27ตุลาคม 2563

19/10/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น ระดับ2

16/10/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมทอดกฐินอำเภอขุนหาญ ณ วัดบักดอง

15/10/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ผลิต/ขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า สำหรับบริการเกษตรกร

14/10/63 ประชุมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี2563 ระดับจังหวัด

7/10/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว ประชุมชี้แจงการประชาคมรับรองแปลงโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563/64 ตำบลกันทรอม/ห้วยจันทร์

2/10/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบความเสียหายด้านพืช จากพายุโซนร้อน "โนอึล"

24/9/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ตรวจสอบพื้นที่ปลูกลำไย ตำบลบักดองตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี2562/63

23/9/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากพายุโนอึล

17/9/63 การคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานเกษตรกร โครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 2563

1/9/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

31/8/63 เกษตรภูรินันท์ ศรีรัตน์ ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ

27/9/63 ประชาสัมพันธ์ ธอส.พลิกน้ำท่วมเป็นน้ำใจ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2563

27/8/63 เกษตรสยูรณ์ เนียนแนบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์:กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิรายใหม่ ณ ศาลาประชาคมบ้านดู่ตะวันออก

21/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์:กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์รายเก่าณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรงเกียรติ

20/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา จัดอบรมเกษตรกร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง

19/8/63 เกษตรสยูรณ์ เนียบแนบ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

17/8/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบ T&V System

13/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง

12/8/63 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์บ้านกระมัล ตำบลโพธิ์วงศ์

11/8/63 เกษตรมงคลชัย ชุมโท่โล่ ต้อนรับการลงพื้นที่ผู้เข้าอบรมนักบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส)

11/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำบันได ตำบลพราน

10/8/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ติดตามกลุ่มทุเรียนบ้านซำบันไดในการบริหารจัดการ การได้รับปัจจัยการผลิต

6/8/63 เกษตรขุนหาญ แจ้งเตือนสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า(ตั้งแต่ 5-7 สิงหาคม 2563)

5/8/63 เกษตรจันทร์ ก้อนทอง จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าอินทรีย์ กลุ่มบ้านโนนศรีทอง ตำบลสิ

30/7/63 เกษตรขุนหาญ ต้อนรับคณะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอำเภอน้ำยืน

29/7/63 เกษตรจันทร์ ก้อนทอง เป็นวิทยาการบรรยาย การจัดการศัตรูข้าวตามระบบ IPM และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลขุนหาญ

24/7/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์บ้านกันทรอมใต้

23/7/63 เกษตรตำบล นำคณะวิสาหกิจฯอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้าเกษตร

22/7/63 เกษตรตำบล ติดตามประเมินการจ้างเหมาผลิตต้นกล้าพันธุ์มันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีวิธีแบบเร่งรัด

21/7/63 นายจันทร์ ก้อนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าอินทรีย์ กิจกรรม การผลิตผักอินทรีย์

20/7/63 ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system

17/7/63 นายสมคิด เทวินรัมย์ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าอินทรีย์

16/7/63 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชาวอำเภอขุนหาญ

15/7/63 เกษตรขุนหาญ ร่วมใจจัดสถานที่ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

9/7/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมวางแผนการต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

8/7/63 นายภูรินันท์ ศรีรัตน์ เกษตรตำบลไพร ร่วมถ่ายทำวิดิทัศน์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่น

2/7/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน กับมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

1/7/63 นายจันทร์ ก้อนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังด้วยวิธีเร่งรัด

29/6/63 ศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลไพร ขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาท่อนพันธ์สะอาดขาดแคลน

26/5/63 พิธีเปิดงานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563

25/6/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ต้อนรับคณะกรรมการประกวดสาขาทำสวน ระดับเขต

24/6/63 นายจันทร์ ก้อนทอง ประชุมชี้แจงโครงการผลิตและขยายพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

20/6/63 ศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลไพร พร้อมให้บริการสารชีวภัณฑ์

19/6/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ ปี 2563

18/6/63 อำเภอขุนหาญ ดำเนินการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ

16/6/63 เกษตรสมคิด เทวินรัมย์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชเขต4 จังหวัดขอนแก่น ติดตามการใช้สารชีวภัณฑ์ในสวนไม้ผล

17/6/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ FarmBook

15/6/63 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ ต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลโพธิ์วงศ์

15/6/63 เกษตรภูรินันท์ ศรีรัตน์ ต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลไพร

12/6/63 เกษตรอำนาจ อุ่นแก้ว แนะนำวิธีป้องกัน กำจัดโรคใบไหม้ข้าวระบาดในระยะกล้า

11/6/63 เกษตรบุญชู ลาลุน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 4

8/6/63 เกษตรจันทร์ ก้อนทอง ร่วมประชุมชี้แจงการจัดระเบียบขายผลไม้รอบวงกลมขุนหาญ

5/6/63 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชชนิดอื่น

4/6/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ร่วมประชุมหมู่บ้าน ชี้แจงการดำเนินเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้าน และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ บ้านโนนตูมถาวร ตำบลบักดอง

2/6/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

1/6/63  เกษตรขุนหาญ รับการอุทธรณ์ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 

28/5/63 เกษตรขุนหาญ จัดอบรมตลาดนำการผลิตรูปแบบ Online ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

26/5/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ เยี่ยมเยียนชาวสวนทุเรียน

25/5/63 นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พบปะแกนนำ แแปลงใหญ่ทุเรียนขุนหาญ

22/5/63 เกษตรบุญชู ลาลุน ประชาคมรับรองแปลงในพื้นที่ตำบลโนนสูง เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ covid-19

21/5/63 เกษตรตำบลบักดอง ประชุมชี้แจงแนวทางปรับปรุงทะเบียนปี2563/64

19/5/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ แจ้งติดประกาศประชาคม รับรองแปลงเกษตรกรกลุ่มที่2 รับเงินเยียวยาcovid-19

18/5/63 เกษตรขุนหาญ ร่วมกับ นายธวัชชัย ดีลาส จาก สนง เกษตรจังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอขุนหาญ

16/5/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมนิเทศงาน ผ่านระบบ video call line

15/4/63 เกษตรตำบลให้บริการและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์ระบาดโรค covid-19

13/4/63 ขั้นตอนการให้บริการช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid-19

10/4/63 เกษตรตำบลห้วยจันทร์ ติดตามท่อนมันสำปะหลังตามโครงการท่อนพันธุ์สะอาด

9/4/63 เกษตรตำบลห้วยจันทร์ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน

8/3/63 เกษตรตำบล แนะนำวิธีการป้องกัน กำจัด หนอนห่อใบ ในข้าวนาปรัง

3/4/63 เกษตรตำบล เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่ตำบลโพธิ์วงศ์

2/4/63 เกษตรตำบลภูฝ้าย ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล

31/3/63 เกษตรตำบล ลงพื้นที่ตำบลบักดองสำรวจสถานการณ์ปลูกทุเรียน เตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

29/3/63 เกษตรตำบล ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ทุเรียนภูเขาไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

27/3/63 เกษตรตำบลภูฝ้ายติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง

19/3/63 MOU เกษตรแปลงใหญ่ ระหว่างท่าข้าวสมบูรณ์ทรัพย์ กับ กลุ่มแปลงใหญ่

17/3/63 เกษตรตำบลกันทรอม ร่วมบูรณาการแผนชุมชน

13/3/63 เกษตรตำบลสิ ติดตามสถานการณ์โรคห่อใบข้าว ในพื้นที่บ้านโนนศรีทอง

12/3/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ปี 2563

10/3/63 กิจกรรม"ศรีสะเกษใส่ใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ

6/3/63 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ ณ อำเภอขุนหาญ

5/3/63 เกษตรขุนหาญ : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

3/3/63 เกษตรตำบลกระหวัน ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้านจะเนียวพัฒนา

26/2/63 เกษตรตำบลโพธิ์วงศ์ จัดประกวดกิจกรรมการเกษตรสาขาทำไร่

25/2/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมขับเคลื่อนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอำเภอขุนหาฐกับประชาชนอำเภอเตอเปรียงปราสาน จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

24/2/63 ประชุมเจ้าหน้าที่ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

21/2/63 ร่วมประเมินเกษตรกรดีเด่น สาขา ทำไร่ ณ บ้านน้ำมุด ตำบลบักดอง

20/2/63 วันถ่ายเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

19/2/63 นายอำเภอขุนหาญ ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนชาวสวนทุเรียนดินภูเขาไฟ

18/2/63 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสด

18/2/63 ร่วมขับเคลื่อน การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับตำบลโนนสูง

17/2/63 เตรียมงาน รณรงค์การไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสด

14/2/63 เตรียมงาน วันถ่ายทอดเทคโนดลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

13/2/63 ร่วมขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563

12/2/63 อบรมยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านบกสดำ ตำบลโพธิ์กระสังข์

11/2/63 เกษตรตำบล ให้บริการเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนปลูกพืชหลังนา

5/2/63 เกษตรตำบล มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน

4/2/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนเกษตรกรเตรียมรับผลกระทบจากภัยแล้ง

30/1/63 เชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ

28/1/63 ขับเคลื่อนการฝึกอาชีพทางการเกษตรให้กับแกนนำและเครือข่าย

27/1/63 ประชาสัมพันธ์ ผักยกแคร่ น้ำน้อยแค่ไหนก็ปลูกได้

23/1/63 เกษตรตำบลสิ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปล่อยน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทาในเขตชลประทาน

22/1/63 เกษตรตำบลโพธิ์วงศ์เดินทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านระบบ FARMBOOK

21/1/63 ติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืช"หนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด"

16/1/63 ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลบักดอง

15/1/63 กิจกรรมลงนาม MOU "องค์กรทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโพมบรรจุอาหาร"

13/1/63 เกษตรตำบลกันทรอม,ห้วยจันทร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคไหม้คอรวงข้าว

10/1/63 นายอำเภอขุนหาญ ร่วมขับเคลื่อนทุเรียนคุณภาพกับชาวสวนทุเรียน

9/1/63 เกษตรอำเภอขุนหาญประชุมขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัด

7/1/63 เกษตรตำบลสิ เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร

6/1/63 ประชุมขับเคลื่อนการปฏบัติงานตามระบบ T&V system

2/1/63 คัดเลือกผลผลิตในการส่งประกวดงาน ปีใหม่ สี่เผ่าไทย ปี2563 จังหวัดศรีสะเกษ

26/12/62 ปรับปรุงแปลงใหญ่ยางพารา ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563

24/12/62 ขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.

23/12/62 บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

20/12/62 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่อง

19/12/62 ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63

17/12/62 เกษตรตำบลโพธิ์วงศ์ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรปลูกพืชหลังนา

16/12/62 กิจกรรมเคารพธงชาติตามนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ

9/12/62 ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามระบบ T&V system

3/12/62 เกษตรอำเภอขุนหาญร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2563

29/11/62 เกษตรตำบลสิร่วมขับเคลื่อนแผนการใช้น้ำในพื้นที่ทำนาปรัง

28/11/62 เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)

25/11/62 ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V SYSTEM

22/11/62 นายอำเภอขุนหาญ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนทุเรียนคุณภาพ ณสวนรังสรรค์ แถมบุญ ต.บักดอง

21/11/62 ร่วมสำรวจความต้องการน้ำในเขตพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียน

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

20/1/64 เกษตรขุนหาญ เตือนการระบาดเพลี้ยจักกะจั่นมะม่วง

19/1/64 เกษตรขุนหาญ เตือนการระบาดแมลงศัตรูถั่วเขียว

11/1/64 เกษตรขุนหาญ เตือนภัยเพลี้ยไฟในทุเรียน

8/11/64 เกษตรขุนหาญ เตือนภัยศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

28/12/63 เกษตรขุนหาญ เตือนภัยโรคราน้ำค้างในพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด

7/12/63 เกษตรขุนหาญ เตือนภัยหนอนหัวดำในมะพร้าว

28/9/63 เกษตรขุนหาญเตือน โรคเปลือกเน่าในต้นยางพารา

21/9/63 เกษตรขุนหาญ เตือนโรคใบหงิกในต้นข้าว

14/9/63 เกษตรขุนหาญ เตือนการระบาดโรคใบขีดสีน้ำตาลในต้นข้าว

7/9/63 เตือน การระบาด "ปลวกแมลงศัตรูในต้นยางพารา"

31/8/63 เกษตรขุนหาญ เตือนภัยการระบาดโรคใบไหม้ทุเรียน

26/8/63 สำนักงานกษตรอำเภอขุนหาญเตือน การระบาดของหนอนกออ้อย

19/8/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ เตือน การระบาดด้วงหนวดยาวในอ้อย

12/8/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนการระบาดปลวก ในต้นยางพารา

5/8/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนการระบาดแมลงนูนหลวงในพืชไร่, ไม้ยืนต้น

29/7/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญเตือน การระบาดเชื้อไฟท้อบเทอร่าในทุเรียน

22/7/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ แจ้งเตือนการระบาดด้วงแรดในมะพร้าว

18/7/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ แจ้งเตือนการระบาดหนอนเจาะลำต้นทุเรียน

2/7/63 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนการระบาดเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน

24/6/63 เกษตรขุนหาญ เตือน โรคข้าวขอบใบแห้ง

17/6/63 เกษตรขุนหาญ เตือน การระบาดเพลี้ยไฟในข้าวระยะกล้า

10/6/63 เกษตรขุนหาญ เตือน โรคข้าวไหม้(Rice Blast Disease)

8/6/63 เกษตรจันทร์ ก้อนทอง ร่วมประชุมชี้แจงการจัดระเบียบขายผลไม้รอบวงกลมขุนหาญ

5/6/63 เกษตรณัฐนันท์ ศิลาคำ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชชนิดอื่น

4/6/63 เกษตรทำนอง แก้วกันหา ร่วมประชุมหมู่บ้าน ชี้แจงการดำเนินเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้าน และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ บ้านโนนตูมถาวร ตำบลบักดอง

2/6/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

1/6/63  เกษตรขุนหาญ รับการอุทธรณ์ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 

28/5/63 เกษตรขุนหาญ จัดอบรมตลาดนำการผลิตรูปแบบ Online ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

26/5/63 นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ เยี่ยมเยียนชาวสวนทุเรียน

25/5/63 นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พบปะแกนนำ แแปลงใหญ่ทุเรียนขุนหาญ

22/5/63 เกษตรบุญชู ลาลุน ประชาคมรับรองแปลงในพื้นที่ตำบลโนนสูง เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ covid-19

21/5/63 เกษตรตำบลบักดอง ประชุมชี้แจงแนวทางปรับปรุงทะเบียนปี2563/64

19/5/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ แจ้งติดประกาศประชาคม รับรองแปลงเกษตรกรกลุ่มที่2 รับเงินเยียวยาcovid-19

18/5/63 เกษตรขุนหาญ ร่วมกับ นายธวัชชัย ดีลาส จาก สนง เกษตรจังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอขุนหาญ

29/4/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบจุดในทุเรียน

22/4/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

15/4/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ แนะวิธีรับมือโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

10/4/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว

8/4/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เฝ้าระวังการระบาดตักแตนทะเลทราย

31/3/63 เกษตรอำเภอยางชุมน้อย เตือนการระบาดโรคเหี่ยวเขียวในพริก

28/3/63 เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เตือนการระบาดเพลี้ยแป้งในทุเรียน

18/3/63 เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เตือนการระบาดด้วงมันเทศ

12/3/63 เตือนการระบาดด้วงงวงในกล้วย ทุกระยะการเจริญเติบโต

4/3/63 เกษตรอำเภอกันทรารมย์ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเฝ้าระวังหนอนชอนใบมะเขือเทศ

25/2/63 เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ เตือน การระบาดศัตรูถั่วเขียว

20/2/63 เกษตรอำเภอขุนาหญ เตือนโรครากเน่าหรือหัวเน่ามันสำปะหลัง

19/2/63 เกษตรอำเภอกันทรารมย์ เตือน ชาวสวนมะม่วงระวังโรคแอนแทรคโนส

18/2/63 เกษตรกันทรารมย์ เตือนการระบาดหนอนกระทู้หอม

17/2/63 เกษตรอำเภอภูสิงห์ เตือนการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

15/2/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เตือน ด้วงแรดในปาล์ม

14/2/63 เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ เตือนภัยหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด

12/2/63 เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เตือนการระบาดเพลี้ยไฟในพริก

5/2/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนโรครากหรือหัวเน่าในทุเรียน

4/2/63 เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ เตือนการระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

3/2/63 เกษตรอำเภอวังหิน แจ้งเตือน โรครน้ำค้างในพืชตระกูลแตง

31/1/63 เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ แจ้งเตือน เฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

28/1/63 เกษตรอำเภอวังหินแจ้งเตือน หนอนเจาะผลมะเขือ

25/1/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ  เตือนหนอนกระทู้ในผัก

24/1/63 เกษตรอำเภอปรางค์กู่ แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

22/1/63 เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ เตือน สภาพแห้งแล้งเฝ้าระวังศัตรูถั่วเขียว

21/1/63 เกษตรอำเภอศรีรัตนะ เตือน การระบาดหนอนแมลงพริก

20/1/63 เกษตรอำเภอวังหิน แจ้งเตือน เพลี้ยอ่อนในถั่วเขียว

17/1/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เตือน โรคราแป้งในถั่วเขียวหลังนา

16/1/63 เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย เตือน เพลี้ยไฟและไรขาวพริก

15/1/63 เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เตือนการระบาดโรคใบจุดสีน้ำตาล

13/1/63 เกษตรอำเภอศรีรัตนะ เตือนการระบาดหนอนกระทู้ลายจุดในแปลงข้าวโพดหลังนา

10/1/63 เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด FAW

9/1/63 เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เตือนการระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

8/1/63 เกษตรอำเภอขุนหาญ เตือนการระบาดศัตรูถั่วเขียวหลังนา

7/1/63 เกษตรอำเภอกันทรารมย์ เตือน การระบาดหนอนใยผักในตระกูลกะหล่ำ

2/1/63 เกษตรอำเภอกันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์ "เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง"