ทอเสื่อใบเตยบ้านโคกระเวียง

                การทอเสื่อใบเตยบ้านโคกระเวียง ถือเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุพ โดยการนำใบเตยมาสานเป็นเสื่อ สำหรับปูนอน และบางโอกาสถึงกับใช้เสื่อที่สานเป็นสินสอด  ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนจากใช้มือทอเสื่อ  มาใช้กี่ในการทอ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้แก่ เสื่อใบเตยแบบ 5 พับ   แบบ4พับ  แบบ3พับ มูลี่ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าถือ ที่รองของร้อนฯ จากใบเตย จากใบหนามเตย ที่ปลูกเอง เป็นวัตถุดิบในหมู่บ้าน/ชุมชนที่สำคัญ เสื่อใบเตยบ้านโคกระเวียงมีความประณีต สวยงาม คงทน และได้รับเครื่องหมายรับรอง มผช. จากอุตสาหกรรม

ราคาผลิตภัณฑ์ เริ่มต้น ผืนละ 150 – 1,200 บาท  โดยจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

          สถานที่ติดต่อ : กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านโคกระเวียง เลขที่ 123  หมู่ที่ 3 ตำบลขุนหาย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ           ประธานกลุ่ม : นางกาญจนา จันทร์เปรียง เบอร์โทรศัพท์ 088-3583174