ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน อำเภอขุนหาญ

ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน

         ดินชุดร้อยเอ็ด

ดินชุดร้อยเอ็ดเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายร่วน สีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อน  ชั้นล่างเหนียวปนทราย สีแดง และมีจุดปะเหลืองปนเหลือง ความลาดชัน 1 – 2 % ระบายน้ำไม่ดี  ความเป้นกรด เป็นด่าง 5.5 – 6.0 อินทรีย์ วัตถุต่ำมาก ปริมาณฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ต่ำ –  ต่ำมาก

ดินชุดโพนพิสัย

สภาพภูมิประเทศ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด  ความลาดชั้น 2-4 % การระบายน้ำดีปานกลางความสามารถให้น้ำซึมผ่านช้าถึงปานกลาง  ความลึกของดินตื้น  เนื้อดินปนดินร่วนปนทราย,ดินร่วน ดินล่าง ดินร่วนเหนียวปนทราย ซึ่งปะปนกับกรวด ดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียว สีของดินบนสีน้ำตาลถึงน้ำตาลแก่  ดินล้างสีน้ำตาลเข้ม หรือสีแดงปนเหลืองซึ่งอยู่ปะปนกับสีเทาอ่อนหรือสีเทาอ่อนปนน้ำตาล  พบจุดปะสีแดง  สีน้ำตาลหรือสีเหลือง  อินทรียวัตถุค่อนข้างสูง  ฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียมต่ำ  ความเป็นกรดเป็นด่าง  5.5  –  6.0  ประโยชน์ของดินใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  หรือป่ารักษาสภาพแวดล้อม

ดินชุดสุรินทร์

สภาพภูมิประเทศ  เป็นลูกคลื่นลอนชัน  ความลาดชัน  6 – 12 %  การระบายน้ำดี  ความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง  ดินตื้น  เนื้อดิน  ดินร่วนเหนียวปนกรวด  ดินล่าง ดินเหนียวปนกรวด  สีของดินบนสีน้ำตาลแก่ถึงสีน้ำตาลแก่ปนแดง  ดินล่างสีแดงปนเหลืองอินทรียวัตถุสูงมาก  ฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง  โปแตสเซียมสูงมาก  ความเป็นกรดเป็นด่าง  6.0 – 6.5  การใช้ประโยชน์จากดินเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  หรือป่าไม้เพื่อชุมชน 

ดินชุดเรณู

สภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ  ความลาดชัน  1 – 3 %  การระบายน้ำไม่สมบูรณ์  ความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง  ความลึกของดินลึกมาก  เนื้อดินบนดินทราย ร่วนถึงดินร่วนปนทราย  ดินล่างดินร่วนปนทราย  ถึงดินร่วนเหนียวปนทราย  สีของดินสีน้ำตาลแก่ปนเทา  ดินล่างสีเทาอ่อนหรือสีเทาปนชมพู  พบจุดปะสีน้ำตาลเข้มสีเหลืองปนแดงอินทรยวัตถุสูงมาก  ประจุบวกที่เป็นด่างต่ำมาก  ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ำ  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างต่ำ   ปริมาณโปรแตสเซียมต่ำมาก  ความเป็นกรดเป็นด่าง  5.0 – 5.5  เหมาะสำหรับพืชไร่ 

ดินชุดน้ำพอง

สภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ  ความลาดชัน  1 – 3 %  การระบายน้ำค่อนข้างเร็ว  ความสามารถให้การซึมผ่านเร็ว  ความลึกของดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินทรายร่วนหรือดินทรายตลอดชั้นดิน  สีของสีดินสีเทาปนชมพู  ดินล่างสีเทาปนชมพูถึงสีเทา  เหมาะสำหรับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  อินทรียวัตถุต่ำมาก  ปริมาณฟอสฟอรัสปานกลาง  ปริมาณโปรแตสเซียมต่ำ  ความเป็นกรดเป็นด่าง  5.0 – 6.0

ภาพ  แสดงกลุ่มชุดดินอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Download ข้อมูลชุดดินอำเภอขุนหาญ