บริการ

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ตามที่ตั้งแปลง)
โครงการช่วยเหลือตามนโยบายภาครัฐ
การช่วยเหลือผู้ประสบภับด้านการเกษตร
ข้อมูลตำบล
โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
 1. ทำเนียบแปลงใหญ่อำเภอขุนหาญ 
 2.  แปลงใหญ่ข้าวตำบลโพธิ์วงศ์ 
 3. แปลงใหญ่ยางพารา 
 4. ปลงใหญ่ข้าว ม.3 ตำบลโพธิ์กระสังข์(1) 
 5.  แปลงใหญ่บ้านกันทรอมใต้ 
 6. แปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนสวรรค์  
 7. แปลงใหญ่ข้าวบ้านจะเนียวพัฒนา 
 8.  แปลงใหญ่ข้าวบ้านเดื่อ | 
 9. แปลงใหญ่ข้าวหมู่1ต.ภูฝ้าย  
 10. แปลงใหญ่ข้าวหมู่2 ต.ภูฝ้าย 
 11.  แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำบันได 
 12.  แปลงใหญ่บ้านตาเอก | 
 13. แปลงใหญ่บ้านไทรน้อย |
 14.  แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านหนองเก่า-ซำตาโตง |
 15.  แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำขี้เหล็ก | 
 16. แปลงใหญ่บ้านห้วย-หนองผือ |
 17.  แปลงใหญ่บ้านสำโรงเกียรติ 
 18. แปลงใหญ่บ้านโนนสีทอง 
 19.  แปลงใหญ่ข้าว ม.3 ตำบลโพธิ์กระสังข์(2)   
 20. แปลงใหญ่ข้าวบ้านขุนหาญ
ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)
 1. ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ม.15 ตำบลพราน | 
 2. สวนเวียง บ้านซำขี้เหล็ก |
 3. สวนณัฐกานต์ |
 4. บุญทวีฟาร์ม |
 5. สวนพี่อุทัย |
 6. สวนลุงฟองบ้านซำบันได | 
 7. ซีเจ ออร์แกนิกฟาร์ม|
 8. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกระหวัน |
 9.  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)
 10. ตำบลโพธิ์วงศ์|
 11. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลไพร(ศจช.) | 
 12. เวียงเอก ฟาร์ม | 
 13. สวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ตำบลบักดอง |
 14. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลขุนหาญ |
 15.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต.สิ|
 16. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโพธิ์กระสังข์ |
 17. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.11 ต.สิ |
 18. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต.โนนสูง | 
 19. โรเจอร์ฟาร์ม 
 20. ทำเนียบอำเภอขุนหาญ|
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
มาตรฐานสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
SmartFarmer/YoungSmartFarmer
 1. SmartFarmer 
 2. YoungSmartFarmer | 
 3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 
 4. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 
 5. กลุ่มหัตถกรรม และสิ่งทอ
แผนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ/zoning
รายชื่อหมู่บ้านอำเภอขุนหาญ
ข้อมูลทุเรียน