นายภาณุ สมรัตน์

1. การไก่ไข่

2. การประมง

3. เลี้ยงสัตว์

2.ข้อมูล Young Smart Farmer ต้นแบบ

               2.1 ชื่อ   นายภาณุ  สมรัตน์   

         2.2 วัน เดือน ปีเกิด      30   กันยายน  2530

         2.3 ที่อยู่ เลขที่   225   หมู่  5    ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ    

         2.4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Young Smart Farmer พ.ศ. 2561   

ภาพประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร

          1. ภาพผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ /โลโก้

2. ภาพถ่ายเกษตรกร /ภาพสถานที่ศึกษาดูงาน

          3. ภาพการเป็นวิทยากร /สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/เกียรติบัตร

        4. เอกสารการรับรองมาตรฐาน

5.  การบันทึกในระบบ Sisaketfarmermarket.com

6.  การบันทึกในระบบ thaismartfarmer.net