วิดิโอของเรา

17 มีนาคม 2565 “ตัดลูก ตัดใจ” ใส่ใจผู้บริโภค เพิ่มคุณภาพทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกษ ✌️✌️ผู้ว่าฯ วัฒนา ผุดกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ” ใส่ใจเพิ่มคุณภาพทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกษ ณ โชคผดุงทรัพย์ทุเรียนภูเขาไฟ

✌️✌️นำเสนอการประกวดเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด สาขาไร่นาสวนผสม โดยนางสาวนิตยา สะอาด เกษตรกรบ้านตาหมื่น ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ✌️✌️

?‍♀️?‍♂️??11 กันยายน 2563 ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ ณ อำเภอขุนหาญ ✌️✌️การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

16 กรกฎาคม 2563 ✌️✌️?‍♀️ เมื่อลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา VS แม่ค้าปลอกทุเรียนเมืองขุนหาญ ชิ้นใหญ่ๆผมไม่ชอบ ผมชอบชิ้นเล็กๆ ฮ่า ฮ่่า ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยโครงการพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

16 กรกฎาคม 2563 ???? ภาระกิจ ลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยโครงการพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

#ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

??✌️✌️?‍♀️?‍♂️????

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลไพร ตั้งอยู่ที่บ้านปุน หมู่ที่ 6 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีสมาชิก 49 ราย โดยมีจุดเด่นและผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ มีสถานที่ทำการของศูนย์ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน และให้บริการชุมชน มีคณะกรรมการบริหารงานที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับศัตรูพืช และเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การดำเนินงานของศูนย์มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีกองทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการและบริหารจัดการกลุ่ม ทำ…

กำลังใจ(HOPE)#เกษตรตำบล นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รอรับกำลังใจ “โครงการสายนมไทย-เดนมาร์ก” สู่กำลังใจภัยโควิด-19 สนับสนุน การให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยู่บ้าน ปลูกผัก กักโรค บริโภคสบายใจ by เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้สถานการณ์เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ระบาด ทางเราเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรอยู่บ้าน ปลูกผัก กักโรค หยุดเชื้อ อยู่บ้าน ช่วยชาติ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยดี

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว(ถั่วเขียว) ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ โดยมีนางเฉลิมขวัญ คำโท เป็นประธานกลุ่ม และนางสาวณัฐนันท์ ศิลาคำ เกษตรตำบล เป็นที่ปรึกษา

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มามอบนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และติดตามสถานการณ์ไม้ผล สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นายนพ พงศ์พลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) และกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ ณ ศูนย์กระจายสินค้า (ล้งทุเรียน) หมู่ที่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นายพนม คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญ จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและปลูกพืชปุ๋ยสด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ณ บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นายพนม คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญ ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมอวยพรปีใหม่แก่นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ และหัวหน้าส่วนราชการ

ร้อยรัก…สายสัมพันธ์ชาวเกษตรขุนหาญ งานเลี้องต้อนรับ-ส่ง ข้าราชการ ผู้บริหารสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ…นางรัตดา คงสีไพร ย้ายไปดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ/นายบุญชู ลาลุน ย้ายไปดำรงตำแหน่งรักษาการเกษตรอำเภอบึงบูรณ์/นายพนม คงสีไพร เกษตรอำเภอห้วยทับทัน มาดำรงตำแหน่งรักษาการเกษตรอำเภอขุนหาญ

มาตรการจำกัดการใช้สารคลอร์ไพริฟอส ไกลโพเสต พาราควอต กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ ไกลโพเสต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการจำหน่ายและต้องการใช้จะต้องผ่านการอบรมและมีการจำกัดปริมาณการใช้และพื้นที่

กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วย-หนองผือ ตำบลห้วยจันทร์ นายสีใส มีวงค์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วย-หนองผือ ตำบลห้วยจันทร์ ได้นำสมาชิกแปลงใหญ่ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)เพื่อยกระดับมาตรฐานสินข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของคนในชุมชน

กลุ่มแปลงใหญ่บ้านตาเอก ตำบลกันทรอม กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มชุมชนบ้านตาเอก ตำบลกันทรอม ได้ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มุ่งเน้นให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า การเชื่อมโยงการตลาด

กลุ่มแปลงใหญ่บ้านตาเอก ตำบลกันทรอม นายอำนาจ อุ่นแก้ว เกษตรตำบลกันทรอม อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ณ กลุ่มมันสำปะหลังบ้านกันทรอมใต้ ตำบลกันทรอม

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชานได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย ณ โรงพยาบาลอำเภอขุนหาญ

นายอำเภอขุนหาญ ติดตามสถานการณ์พายุโพดุล และทากิจิในเขตบ้านจะเนียว ตำบลกระหวัน นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านจะเนียว ตำบลกระหวัน ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ำและการระบายน้ำช้า ทำให้เกิดน้ำท่วนในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตร

สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอขุนหาญ

ตลาดนัดสีเขียว นายคมป์ สังวงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดสีเขียวบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร

เกษตรตำบลกันทรอมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกับ กอ.รมน. นางรัตดา คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญได้มอบหมายให้นายอำนาจ อุ่นแก้ว เกษตรตำบลกันทรอมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติชาติไทยในพื้นที่ ม.1,4,7,9,11 ตำบลกันทรอม

ติดตามสถานการณ์ใบด่างในมันสำปะหลังพร้อมพ่นสารเคมีป้องกันแมลงหวีขาว นายอำนาจ อุ่นแก้ว เกษตรตำบลห้วยจันทร์ พร้อมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่บ้านห้วยจันทร์ หมู่4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธียกเสาเอกศาลาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จัดพิธียกเสาเอกศาลาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกาตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน นางรัตดา คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญ นายเสริม หาญชนะ ประธาน ศพก.อำเภอขุนหาญ นาไพโรจน์ มีวงษ์ ประธาน อกม.อำเภอขุนหาญ พร้อมข้าราชการและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านร่วมในพิธี