โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

previous arrow
next arrow
Slider
ประชาสัมพันธ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ กฏระเบียบ
ประชาสัมพันธ์

1. เอกสาร Conference วันที่ 17 ก.ย.62 (Powerpoint)
2. เอกสารประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด
ข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
- ปาล์มน้ำมัน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ | สำหรับเกษตรกร)
3. การแก้ไขข้อมูล ทบก. : - หนังสือสั่งการ | แบบคำร้องสำหรับเกษตรกร Flow ดำเนินการ
หมายเหตุ : เปิดเมนูตีกลับสำหรับข้อมูลข้าวนาปี 62/63 ที่ส่ง ธ.ก.ส.แล้วเรียบร้อยแล้ว

เปิดเมนูตีกลับสำหรับแปลงข้าวนาปี 62/63 ที่ส่งไป ธ.ก.ส. แล้ว (3 ตุลาคม 2562)
1. อำเภอ ขอตีกลับ กดรูปนาฬิกาท้ายกิจกรรมของเกษตรกรในชุดประชาคม (เก็บแบบคำร้องที่อำเภอ)
2. อำเภอ print รายงานสรุปส่งจังหวัด (เมนูพืชเศรษฐกิจ > 62: รายงานผลการตีกลับ
3.จังหวัดตรวจสอบข้อมูลอนุมัติการตีกลับ (รูปนาฬิกาสีเขียว)
4.จังหวัด print รายงานสรุปส่งกรม พร้อมหนังสือราชการ
5. กรมตรวจสอบและอนุมัติการตีกลับ
6.อำเภอแก้ไขข้อมูล จัดชุด บันทึกผลการตรวจสอบใหม่

 เพิ่มรายงานข้าวนาปี ปี 2562 จำแนกตามชนิดข้าว (ประกันรายได้ 62) 19 กันยายน 2562

 ปรับปรุงเมนูนำเข้าข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ Farmbook (กรณีแจ้งข้อมูลซ้ำ) 18 กันยายน 2562

 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 (ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่)ที่ส่ง ธ.ก.ส. และที่โอนเงินแล้ว
ได้ที่เมนู เข้าร่วมโครงการ > โครงการข้าวนาปี ปี 2562/63

วิธีตรวจสอบ วัน/เวลา ของภาพดาวเทียม GOOGLE สำหรับตรวจสอบแปลงเพาะปลูก  

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องสำหรับครัวเรือนเกษตรกร 63 | แบบคำร้องสำหรับนิติบุคคล 63
* ปรับหน้าข้อมูลพื้นฐานเพิ่มหัวข้อระบบการเกษตรอัจฉริยะ
* ปรับหมวดหมู่ และเพิ่มชนิดเครื่องจักรฯ ในหน้าเครื่องจักรฯ
* ปรับหน้ากิจกรรมหัวข้อแหล่งน้ำและการให้น้ำ
* ในหน้าโหลดแบบคำร้องในระบบกำลังปรับปรุงฟอร์มตามแบบ
• แบบคำร้องอื่นๆ
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

คู่มือ กฏระเบียบ

การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

• คู่มือดำเนินงาน ทบก 63
• แบบคำร้องสำหรับครัวเรือนเกษตรกร 63 | แบบคำร้องสำหรับนิติบุคคล 63
* ปรับหน้าข้อมูลพื้นฐานเพิ่มหัวข้อระบบการเกษตรอัจฉริยะ
* ปรับหมวดหมู่ และเพิ่มชนิดเครื่องจักรฯ ในหน้าเครื่องจักรฯ
* ปรับหน้ากิจกรรมหัวข้อแหล่งน้ำและการให้น้ำ
* ในหน้าโหลดแบบคำร้องในระบบกำลังปรับปรุงฟอร์มตามแบบ
• แบบคำร้องอื่นๆ
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

 

การเข้าร่วมโครงการ/มาตรการ ปี 2562

1. เอกสาร Conference วันที่ 17 ก.ย.62 (Powerpoint)
2. เอกสารประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด
ข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
- ปาล์มน้ำมัน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ สำหรับเกษตรกร)
3. การแก้ไขข้อมูล ทบก. : - หนังสือสั่งการ | แบบคำร้องสำหรับเจ้าหน้าที่ แบบคำร้องสำหรับเกษตรกร Flow ดำเนินการ
หมายเหตุ : เปิดเมนูตีกลับสำหรับข้อมูลข้าวนาปี 62/63 ที่ส่ง ธ.ก.ส.แล้วเรียบร้อยแล้ว
4.รายชื่อเกษตรกรที่ไม่พบบัญชีเงินฝาก โครงการฯข้าวนาปี ปี2561/62
5. VDO Conference นโยบายประกันรายได้ข้าวและปาล์มน้ำมัน
6. คู่มือประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกร
7. คู่มือประกันรายได้ข้าว สำหรับเจ้าหน้าที่

 

การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร

• ปี 2562 | คู่มือดำเนินงาน ทบก 62 แบบคำร้องสำหรับครัวเรือนเกษตรกร 62 | แบบคำร้องสำหรับนิติบุคคล 62 |
แบบคำร้องอื่นๆ (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน) วิธีตรวจสอบ วัน/เวลา ของภาพดาวเทียม GOOGLE สำหรับตรวจสอบแปลงเพาะปลูก
• ปี 2561 | คู่มือดำเนินงาน ทบก 61 แบบคำร้องสำหรับครัวเรือนเกษตรกร 61 | แบบคำร้องสำหรับนิติบุคคล 61 |
แบบคำร้องอื่นๆ (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)
• ปี 2560 | คู่มือดำเนินงาน ทบก 60 แบบคำร้องสำหรับครัวเรือนเกษตรกร 60 แบบคำร้องสำหรับนิติบุคคล 60 |
แบบคำร้องอื่นๆ (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน) คู่มือการบันทึกข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร