นางสาวพิลาวรรณ พิมษร

1.จังหวัดศรีสะเกษ Young Smart Farmer ต้นแบบด้านไม้ผล

1. ทุเรียน

2.ข้อมูล Young Smart Farmer ต้นแบบ

               2.1 ชื่อ   นางสาวพิลาวรรณ พิมษร

         2.2 วัน เดือน ปีเกิด      22   พฤษภาคม  2531

         2.3 ที่อยู่ เลขที่   24   หมู่  10    ตำบลพราน  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ    

         2.4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Young Smart Farmer พ.ศ. 2560   

ภาพประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร

          1. ภาพผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ /โลโก้

2. ภาพถ่ายเกษตรกร /ภาพสถานที่ศึกษาดูงาน

        3. ภาพการเป็นวิทยากร /สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/เกียรติบัตร

        4. เอกสารการรับรองมาตรฐาน

5.  การบันทึกในระบบ Sisaketfarmermarket.com

6.  การบันทึกในระบบ thaismartfarmer.net