นายสุวรรณ แก้วไพฑูรย์

1.จังหวัดศรีสะเกษ Young Smart Farmer ต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน

1. การไก่ไข่

2. การประมง

2.ข้อมูล Young Smart Farmer ต้นแบบ

               2.1 ชื่อ   นายสุวรรณ  แก้วไพฑูรย์   

         2.2 วัน เดือน ปีเกิด      4   กุมภาพันธ์  2529

         2.3 ที่อยู่ เลขที่   163   หมู่  4    ตำบลห้วยจันทร์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ    

         2.4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Young Smart Farmer พ.ศ. 2562   

ภาพประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร

          1. ภาพผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ /โลโก้

2. ภาพถ่ายเกษตรกร /ภาพสถานที่ศึกษาดูงาน

          3. ภาพการเป็นวิทยากร /สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/เกียรติบัตร

        4. เอกสารการรับรองมาตรฐาน

5.  การบันทึกในระบบ Sisaketfarmermarket.com

6.  การบันทึกในระบบ thaismartfarmer.net