เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)