เกษตรอำเภอขุนหาญ จัดอบรมเกษตรกรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่