เกษตรตำบลภูฝ้าย ติดตามเยียมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่บ้านภูฝ้าย